Llibres il·lustrats

Política de privacitat

POLÍTICA PRIVACITAT DE THULEEDICIONES.COM

L’obejctiu d’aquesta Política de Privacitat és oferir als usuaris la informació corresponent al tractament de les seves dades personals fruit de l’ús del portal web thuleediciones.com (des d’ara “el Portal”) segons el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades 679/2016 (en endavant “RGPD”) i la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals 3/2018 (en endavant “LOPDGDD”).

1. Responsable del tractament de dades

De conformitat a l’article 13 del RGPD l’informem de que el responsable del tractament de les dades del Portal és l’editorial Thule Ediciones SL, situada a c. Alcalà de Guadaíra 26, baixos, 08020 Barcelona, i amb NIF B63029490 (des d’ara “THULE EDICIONES SL”).

2. Finalitats del tractament de dades

D’acord amb les funcionalitats que l’usuari vulgui fer servir durant la seva navegació al Portal podrem accedir a les dades següents:

(i) dades d’identificació: nom, cognom, adreça…

(ii) dades econòmiques: número de compte corrent, número de targeta…

(iii) dades de contacte: telèfon, e-mail…

La Responsable tractarà les dades amb aquestes finalitats:

– Gestionar i formalitzar el registre al formulari de l’apartat de contacte del Portal.

– Gestionar i formalitzar el registre al formulari de venda del Portal, així com la coordinació i gestió del cobrament i enviament.

– Atendre les sol·licituds i consultes que l’usuari pugui fer per qualsevol mitjà de contacte amb la Responsable.

– Enviar el Butlletí de Notícies en aquells casos que l’usuari s’hagi subscrit a aquest i d’acord amb el detall contingut en l’apartat 3 de la present Política General de Privacitat.

– Millorar els serveis, continguts i el Portal.

– Complimentar les obligacions legals o la relació contractual amb l’usuari.

3. Enviament del Butlletí de Notícies

En cas de què l’usuari s’hagi subscrit, mitjançant la cumplimentació de la sol·licitud del Portal, al Butlletí de Notícies, THULE EDICIONES SL li enviarà informació sobre les seves novetats editorials i activitats.

L’usuari subscrit al Butlletí de Notícies, pot cancel·lar en qualsevol moment el seu consentiment a rebre comunicacions, mitjançant l’enllaç o botó a l’efecte en cadascuna de les comunicacions, o notificant la seva voluntat de cancel·lar el seu consentiment mitjançant els següents canals:

(i). Correu electrònic enviat a l’adreça info@thuleediciones.com

(ii). Correu postal enviat a Thule Ediciones SL, situada al c. Alcalà de Guadaíra 26, baixos, 08020 Barcelona

4. Destinataris

THULE EDICIONES SL és la destinatària principal de les dades personals dels usuaris, que no seran venudes, llogades, cedides o posades a disposició de tercers, excepte a aquells proveïdors de serveis de THULE EDICIONES SL que requereixin accés a les dades, en qualsevol cas es farà amb les garanties legals pertinents.

5. Durada del tractament i termini de conservació de les dades

El responsable tractarà les dades personals dels usuaris mentre aquestes siguin necessàries per al servei i/o fins que l’usuari sol·liciti la seva eliminació. De tota manera, desprès d’aquesta sol·licitud, THULE EDICIONES SL podrà conservar-les, degudament bloquejades, durant el termini necessari per complir amb les seves obligacions legals i per facilitar l’accès a les autoritats amb competència en les diferents matèries que siguin d’aplicació.

6 Transferències internacionals de dades

El tractament de les dades dels usuaris no està subjecte a transferències internacionals de dades. No obstant això, en el cas que es requerís, la Responsable s’assegurarà que aquests tractaments de dades es protegeixin sempre amb les garanties oportunes, que podran incloure:

– Clàusules Tipus aprovades per la UE: contractes aprovats pel regulador Europeu i que garanteixin que el tractament compleix amb els requisits establerts pel Reglament Europeu de Protecció de Dades.

– Certificacions dels tercers: com ara el Privacy Shield, acord marc entre la UE i els Estats Units que estableix un marc estandarditzat per al tractament de dades d’acord amb els requisits del Reglament Europeu de Protecció de Dades.

7. Elaboració de perfils i tractaments automatitzats de dades

Per a determinats serveis, la Responsable pot tractar les seves dades personals fent servir mitjans automatitzats, cosa que implica que determinades decisions es prenen de forma automàtica sense intervenció humana.
Altres tractaments que pot dur a terme la Responsable és l’elaboració d’un perfil amb la finalitat de predir el seu comportament a la web, per a mostrar-li a la pàgina principal productes del seu interès, segons les preferències que hagi demostrat mitjançant la seva navegació, o informació obtinguda mitjançant les cookies. Pot configurar les seves cookies tal com s’especifica a la Política de Cookies.

8. Exercici de drets

La legislació vigent atorga una sèrie de drets als usuaris per raó del tractament de les seves dades, que es resumeixen així:

1. Dret d’accés: l’usuari sempre tindrà dret a conèixer les seves dades personals tractades per la Responsable i les seves finalitats.

2. Dret de rectificació: l’usuari pot demanar en qualsevol moment la rectificació de les seves dades.

3. Dret de supressió: l’usuari podrà sol·licitar, en qualsevol moment, l’eliminació de les seves dades personals dels fitxers de la Responsable. Malgrat això, i tal com es refeireix a l’apartat de conservació de dades, en circumstàncies determinades, el compliment de la legislació vigent pot impedir l’exercici efectiu d’aquest dret.

4. Dret d’oposició: l’usuari podrà oposar-se al tractament de les seves dades en relació amb qualsevol de les finalitats amb què la Responsable tracti les seves dades, d’acord amb les polítiques de privacitat aplicables en cada cas.

5. Dret de limitació del tractament: l’usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament en els següents casos:

a. Si entèn que les dades no són correctes o inexactes.

b. Si entèn il·legítim el tracte de les seves dades, però disposa que limitem el seu tractament i no la seva eliminació.

c. Si les dades ja no són necessàries d’acord amb la finalitat per la que van ser recollides, però necessita que es conservin per a interposar reclamacions legals.

d. Si, havent exercit el dret d’oposició a algun tractament, està pendent de resposta al respecte per part de la Responsable.

6. Dret a la portabilitat de les seves dades: l’usuari tindrà dret a, sempre que sigui raonable i tècnicament possible, demanar que les dades personals que hagi proporcionat directament es comuniquin a un altre responsable del tractament.

Malgrat que les dades s’hagin recollit mitjançant consentiment, l’usuari podrà cancel·lar-lo en qualsevol moment, sense més conseqüències que, segons el dret exercit, no poder rebre determinats serveis.

L’usuari podrà exercir els seus drets dirigint-se a THULE EDICIONES SL mitjançant qualsevol dels següents mitjans, sempre que adjunti còpia del seu DNI o document d’identitat equivalent:

(i). Correu electrònic dirigit a l’adreça info@thuleediciones.com

(ii). Correu postal dirigit a Thule Ediciones SL, sita en c/ Alcalà de Guadaira 26, baixos, 08020 Barcelona

L’usuari podrà fer consultes o suggeriments en relació amb el tractament de les seves dades personals dirigint-se a les adreces facilitades per a l’exercici dels seus drets.

L’usuari podrà presentar una reclamació davant l’autoritat competent en matèria de protecció de dades si entèn que no s’han tractat de forma lícita o que no s’han satisfet les seves peticions o drets. A Espanya, aquesta autoritat competent és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Search